භාණ්ඩ කිහිපයක් වැට් බද්දෙන් නිදහස් වෙයි.

පොත්, පාසල් උපකරණ, සෞඛ්‍ය උපකරණ හා ඖෂධ යන ආදිය වැට් බද්දෙන් නිදහස් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි ජනාධිපතිවරයා එහිදී කියා සිටියේ.

Need Help?