භාණ්ඩ කිහිපයක් වැට් බද්දෙන් නිදහස් වෙයි.

පොත්, පාසල් උපකරණ, සෞඛ්‍ය උපකරණ හා ඖෂධ යන ආදිය වැට් බද්දෙන් නිදහස් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි ජනාධිපතිවරයා එහිදී කියා සිටියේ.

භාණ්ඩ කිහිපයක් වැට් බද්දෙන් නිදහස් වෙයි. Read More »